ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙ0 ΠΕ ΧΩ Δ Ε                              Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003

ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ                     Αριθμ.Πρωτ: Δ17α103/52/ΦΝ402

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: α’

Ταχ. Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182

Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ      

Τηλ: 210 6429185

 

                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της απόφασης νια τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2576/1998 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α’ / 9-2-98).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ. 334/00 (ΦΕΚ 269 Α’)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1984 (Α’137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α’154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν2469/1997(Α’380) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

                         Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της Απόφασής μας Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10-2-1998 (ΦΕΚ 116 Β’/12-2-1998) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της Απόφασής μας Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/24-7-1998 (ΦΕΚ 835 β’/12-8-1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

2. 1.Σ που περιλαμβάνει μόνον τ.υχπ ή 1.Σ που περιλαμβάνει μόνον υ.π.  και κ.υχπ: Σε τέτοιες περιπτώσεις 1.Σ δεν υπάρχει π.μ.π. Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται και εξομοιώνεται προς άγονο αν το ίδιο συμβεί και στο δεύτερο (επαναληπτικό) διαγωνισμό. Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, για την έκπτωση της π.μ.π, ισχύει ε(π.μ.π) <=μ’’, όπου μ=0,50*(μ’+ μκ) και μ’ όπως κάθε φορά υπολογίζεται. Αν από την εφαρμογή της όλης διαδικασίας προκύψει ότι ε(π.μ.π) <=μ’’ ακολουθούν περαιτέρω τα εξής:

Υπολογίζεται ο συντελεστής ξ =φ(μκ) από τη σχέση ξ= 2,883-0,03 μκ γινόμενο ξ*μκ

Οι εκπτώσεις ε% της 1.Σ για τις οποίες ισχύει η σχέση ε >=ξ.μκ εξαιρούνται οριστικά από την 1.Σ και στην απομένουσα 1.Σ εφαρμόζεται κανονικά η διαδικασία προσδιορισμού των τυχόν υ.χ.π. Αν προκύψει ότι και για την προηγούμενη απομένουσα 1.Σ ισχύει η σχέση ε(π.μ.π) <=μ’’, ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Η άνω διαδικασία με χρήση του συντελεστή  ξ=φ(μκ) εφαρμόζεται μία φορά. Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία σε μία  1.Σ υπάρχουν μόνον υ.π και κ.υχπ, ο ανωτέρω έλεγχος για τις εκπτώσεις ε>=ξ*μκ διενεργείται με τον αρχικό α.μ.ο. «μ» της 1.Σ και τη σχέση ε>=ξ*μ (αντί των μκ και ε>=ξ*μκ). Για   τις προσφορές με εκπτώσεις ε>=ξ*μκ ή ε>= ξ*μ ζητείται επίσης αιτιολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Απόφασής μας Δ17α/08/16/ Φ. Ν. 402/10-2-1998 (ΦΕΚ 116 β’/ 12-2-1998)».

2. Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

                                Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                               Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝTΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Γ. ΠΑΡΑΔΑΚΗ