Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : (210) 9370032, 9347234 - 697.2014286  210.9347234

 email: nkyra@tee.gr     nkyra@ergotech.gr

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

31-10-2022

Ενημερώσεις  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

 

3-6-2022

Ενημερώσεις  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

 

21-12-2021

Ενημερώσεις  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Α'   Β'   Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

 

8-6-2017

Νομοθεσία-Νομολογία

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017

Ετοιμα για εισαγωγή στο ErgoWin32 (Ενημέρωση μέσω internet μέσα από το Πρόγραμμα)

08-1-2017

Αριθμ. απόφ. 182/2016 ΦΕΚ 4269 Β/30-12-2016

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 1

Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) (DOC      Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων) (DOC).

(Και το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).

28-4-2015

Νέα αρχεία διακηρύξεων 2015

Ισχύουν υποχρεωτικά για δημοπρατήσεις μετά την 6-5-2015

15-1-2015

Νομοθεσία-Νομολογία

Αλλαγές στον  υπολογισμό αναθεώρησης δαπάνης Δημ. έργων

15-1-2014

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'  & Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Διορθώσεις στα άρθρα ΟΙΚ:2174, 2179,  ΗΛΜ:34,42,58,104  ANA:1200,1320 (και στο Β'2013 στα παλαιά ΟΔΟ προ Δ'1994)

31-12-2013

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'  & Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Β'+Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

15-11-2013

Νέα αρχεία διακηρύξεων 2013

2-3-2013

Νομοθεσία-Νομολογία

Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) ΦΕΚ363Β/19-2-2013

Ετοιμα για εισαγωγή στο ErgoWin32 (Ενημέρωση μέσω internet μέσα από το Πρόγραμμα)

25-10-2012

Νομοθεσία-Νομολογία

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα απο 30-9-2012

24-07-2012

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ' 2011 &  Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Δ' 2011 &  Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 4ου/2011 & 1ου/2012 [ 0.0015* ( 71,48+84,31 ) ]= 0.23368

15-03-2012

Αλλαγές-Προσθήκες στα Νέα τιμολόγια

Οδοποιίας ΦΕΚ 2965Β'/23-12-2011 (Ισχύουν απο 02-01-2012)

Ε-1            ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

Υδραυλικών ΦΕΚ 315Β'/14-2-2012 (Ισχύουν από 15-03-2012)

12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC συμπαγούς τοιχώματος

12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤΕΝ 12201-:2011

12.15 Δίκτυα υπό πίεση απόσ ωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)

12.16 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)

12.17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

12.28 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες PVC δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13476-2.

10-1-2012 Ενημερώσεις ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'   ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Διορθώθηκαν τα άρθρα ΟΙΚ (Δεν έδιναν συντελεστή)

2109

2122

2135.2  

2171

3214

3223Α.7 

2110

2123

2135.3  

2185

3215

3223Β.1 

2111 2124 2135.4   2186 3216 3223Β.2 
2112 2125 2142 2187 3223Α.1  3223Β.3 
2114 2126 2143 2188 3223Α.2  3223Β.4 
2115 2127 2144 3112 3223Α.3  3223Β.5 
2116 2128 2145 3113 3223Α.4  3223Β.6 
2117 2132 2146 3212 3223Α.5  3223Β.7 
2118 2134 2161 3213 3223Α.6   
28-12-2011

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'  & Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

27-11-2011

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Β'+Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 2ου & 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 [ 0.0015* ( 71,48+84,31 ) ]= 0.23368

09-10-2011

Αλλαγές-Προσθήκες στα Νέα τιμολογια Υδραυλικών Ισχύουν από 16-10-2011

7-10-2011

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 [ 0.0015* ( 71,48+84,31 ) ]= 0.23368

6-10-2011

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

12-7-2011

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΖΕΣ  Β' , Γ & Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ)  γιά όλο το 2010 [ 0.0015* ( 71,48+84,31 ) ]= 0.23368

19-7-2011 Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α', Β', Γ' & Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (Προσοχή ! πρέπει να ξανακατεβάσετε το Α'10)
25-6-2011

Ενημερώσεις ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 [ 0.0015* ( 71,48+84,31 ) ]= 0.23368

22-6-2011

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (επιτέλους! ?????)

1-6-2010

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α', Β', Γ' & Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009

11-5-2010

== ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ Α,Β,Γ,Δ 2009
ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

30-11-2009

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Δ' 2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 [ 0.0015* ( 66,70+88,32 ) ]= 0.23253

30-11-2009

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Γ' 2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 [ 0.0015* ( 66,70+88,32 ) ]= 0.23253

30-11-2009

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ  Β' 2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 [ 0.0015* ( 63,22+83,72 ) ]= 0.22041

25-8-2009 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΦΕΚ 1533Β/27-7-2009  (Iσχύουν  από 1-9-09)
29-4-2009

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ Α'2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λάμδα (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 [ 0.0015* ( 63,22+83,72 ) ]= 0.22041

4-4-2009

ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Ν.3263/2004  "ΣΟΥΦΛΙΑ" 

1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΦΕΚ 539Β/19-3-2009  (Iσχύουν  από 4-5-09)


1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩN 
2. ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
3. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΦΕΚ 410Β/6-3-2009  (Iσχύουν  από 10-4-09)

14-3-2009

Συμπλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Αρθρα Ζ-1α 16-3-2009 

Τσιμεντοιστοί Αρθρα Ζ-1Α 16-2-2009   σχετικό αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ

11-12-2008 Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008
10-12-2008

Ενημερώσεις 

Τιμαριθμική Δ' 2008  ERGOWIN32  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 [ 0.0015* ( 63,22+83,72 ) ]= 0.22041

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ Γ'2008

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 [ 0.0015* ( 61.38+ 81.28 ) ]= 0.21399

Τιμαριθμική Β' 2008  ERGOWIN32 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 [ 0.0015* ( 61.38+ 81.28 ) ]= 0.21399

4-12-2008

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

11-7-2008
ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ν.3263/2004  "ΣΟΥΦΛΙΑ" 
για έργα μέχρι 1,5 εκ ευρώ  ΦΕΚ1189 Β'/29-6-08

Ισχύουν για διακηρύξεις μετά την 1-9-08   

11-6-2008

ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ν.3263/2004  "ΣΟΥΦΛΙΑ"  ΦΕΚ 918 Β'/19-5-08

Ισχύουν για διακηρύξεις μετά την 1-7-08 

(ΠΡΟΣΟΧΗ στα Αρθρα Ασφαλτικών  εργασιών Δ-5 έως Δ-10 ΔΕΝ περιλαμβάνεται η αξία της Ασφάλτου)

18-6-2008
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ A'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008
11-6-2008
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Τιμαριθμική Γ' 2008 ErgoWin32 (11-6-08)
(Με τιμές νέων τιμολογίων Οδοποιίας Γ'08 και για όλα τα άλλα Α'08)

Ενημερώσεις ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ (pdf) με τους συγκριτικούς καταλόγους μεταβολής των τιμών 
(**** ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους ****)
27-5-2008
Ενημερώσεις  Τιμαριθμική A' 2008  ERGOWIN32 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 [ 0.0015* ( 61.38+ 81.28 ) ]= 0.21399
18-4-2008
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007
11-4-2008
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Δ' 2007  ERGOWIN32 (11-4-08)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 [ 0.0015* ( 59,33+ 78,57 ) ]= 0.20685
20-11-2007
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007
2-11-2007
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Γ' 2007  ERGOWIN32 (2-11-07)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 [ 0.0015* ( 59,33+ 78,57 ) ]= 0.20685
2-10-2007
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ B'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007
26-9-2007 ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ν.3263/2004  "ΣΟΥΦΛΙΑ"  ΦΕΚ 1584 Β'/17-8-07 Ισχύουν για διακηρύξεις μετά την 20-10-07
20-9-2007
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Β' 2007  ERGOWIN32 (20-9-07)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 [ 0.0015* ( 58,37+ 77,30 ) ]= 0.2035
ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3.4% ΑΠΟ ΤΟ Α' 2007(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).)
-ΤΗΝ 1-5-2007 ΕΓΙΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑ 5.1% (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
27-6-2007
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ A'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007
24-6-2007
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική A' 2007  ERGOWIN32 (22-6-07)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 [ 0.0015* ( 56,45+ 74,76 ) ]= 0.19681
17-5-2007
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006
22-3-2007
ΕνημερώσειςΤιμαριθμικήΔ' 2006  ERGOWIN32 (22-3-07)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 [ 0.0015* ( 56,45+ 74,76 ) ]= 0.19681
4-1-2007

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

17-12-2006
 ΕνημερώσειςΤιμαριθμική Γ' 2006  ERGOWIN32 (17-12-06)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 [ 0.0015* ( 54,86 +72,65 ) ]= 0.19126
21-9-2006
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική B' 2006  ERGOWIN32 (21-9-06)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 [ 0.0015* ( 54,86 +72,65 ) ]= 0.19126
10-9-2006
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006
1-9-2006
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
21-8-2006
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική A' 2006  ERGOWIN32 (24-8-06)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 [ 0.0015* ( 54,86 +72,65 ) ]= 0.19126
2-2-2006
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
20-1-2006
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική Δ' 2005  ERGOWIN32 (20-1-06)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 [ 0.0015* ( 53,31 +70,60 ) ]= 0.18586
12-12-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ B'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Γ' 2005  ERGOWIN32 (7-12-05)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 [0.0015*( 52,27+ 69,22 )]= 0.18223 (ίδιος με το Α' 2005)
6-11-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ A'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
16-9-2005
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική B' 2005  ERGOWIN32
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 [0.0015*(52,27+ 69,22)]= 0.18223 (ίδιος με το Α' 2005)
16-9-2005
Νέα Ανάλυση τιμών ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΤΕΠ  (ΠΡΝ)[ΦΕΚ 383Β/24-3-2005 (pdf)] ) - Ισχύει μόνο για ΠΚΤΜΝΕ !! 
9-8-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004

13-7-2005

Ενημερώσεις Διορθώσεις στις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Β' & Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004
Λόγω ΑΝΑΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ Α' 2004 ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΙΚ 7801, 7806 - 7812 
ΗΛΜ 10, 12, 28, 107, 109 
ΟΔΟ 2861-2864, 2881-2888 
ΥΔΡ 6201.1-6201.7, 6202.1-6202.7, 6551.1-6551.7, 6730.1-6730.12
17-6-2005
Νέο πρόγραμμα επεξεργασίας πινάκων σιδηρού οπλισμού ErgoGraph32
23-5-2005
(23-5-2005) ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.Αρα δεν αλλάζει η τιμαριθμική του Α' 2005 (18-4-05)
13-5-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004
18-4-2005 Ενημερώσεις 2η Βελτίωση !!!! (μείωση τιμών) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,  ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-ΣΗΡΑΓΓΩΝ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκαν ΦΕΚ 440Β΄/ 5-4-2005
Δείτε τα νέα τιμολόγια σε αρχεία Acrobat (pdf)
1.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩN (18-4-05)   2. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (18-4-05) 3. ΣΗΡΑΓΓΩΝ-ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (18-4-05)4. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (NEEΣ ΤΙΜΕΣ 22-2-05) 5.ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Ενημερώσεις Τιμαριθμική Α' 2005  ERGOWIN32-ERGOSTAR 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 [0.0015*(52,27+ 69,22)]= 0.18223

6-4-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ B'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004
7-3-2005
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004

Ενημερώσεις ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΠΟΙΪΑΣ αρθρου  8 του ν. 3263/ 2004 
Δείτε τα νέα τιμολόγια  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣσε αρχεία Acrobat (pdf) 

11- 1-2005
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Δ' 2004  ERGOWIN32-ERGOSTAR

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 [0.0015*(51,14+67,73)]= 0.17830
Ενημερώσεις ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ αρθρου  8 του ν. 3263/ 2004 
 & 1η Βελτίωση !! ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Δημοσιεύθηκαν ΦΕΚ 1939Β΄/29-12-2004)

19-11-2004
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003
10-11-2004
ΕνημερώσειςΤιμαριθμική Γ' 2004  ERGOWIN-ERGOSTAR

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 [0.0015*(50,14+ 66,40)]= 0.17481


Ενημερώσεις ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου  8 του ν. 3263/ 2004
Τα άρθρα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ είναι έτοιμα. (Δημοσιεύθηκαν ΦΕΚ 1581 Β΄/20-10-2004)
 (Σύντομα Φραγμάτων κλπ)(σύντομα και Αναθεωρήσεις 4ου Τριμ. 2003)

3-11-2004
Ενημερώσεις ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου  8 του ν. 3263/ 2004
Τα άρθρα   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, & ΛΙΜΕΝΙΚΑ είναι έτοιμα.
 (Σύντομα και Πρασίνου, Φραγμάτων κλπ) (σύντομα και Αναθεωρήσεις 4ου Τριμ. 2003)
26-10-2004
ΕνημερώσειςΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου  8 του ν. 3263/ 2004 

Τα άρθρα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ είναι έτοιμα.   σε λίγες μέρες και τα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ

27-6-2004
Ενημερώσεις Τιμαριθμική B' 2004  ERGOWIN-ERGOSTAR

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 [0.0015*(50,14+ 66,40)]= 0.17481

24-4-2004
Ενημερώσεις Τιμαριθμική A' 2004  ERGOWIN-ERGOSTAR

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ)1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 [0.0015*(49,90+ 66,08)]= 0.17397

24-4-2004

 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
Τώρα πάρτε τα προγράμματα μας και τα έργα σας 
σε κινητό USB δίσκο 30..160GB
και δουλέψτε παντού . . . 
στο γραφείο στο εργοτάξιο στο σπίτι στην υπηρεσία ...

Μέγεθος 80Χ128Χ16 mm
Βάρος <200  γραμμάρια
Δεν χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό
Δερμάτινη θήκη πολυτελείας

19-3-2004
ΠΡΩΤΟΙ !! ErgoWin με τα ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΝΕΟΥΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12-7-2003
ErgoMath  version  6.ΧΧ
όπως και  η έκδοση ERGOMATH 5.60 αλλά και με 
άμεση παραγωγή στατιστικών γραφημάτων στις παραπάνω παραγόμενες σειρές
ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΙ !!  ErgoMath 6.XX Παντού(βάρος  20 γραμμάρια)
Στο σπίτι, στο γραφείο, στη υπηρεσία, στο δήμο, στο φορητό, στο γραφείο του συνάδελφου κ.λ.π. ακόμα και στο PC του ξενοδοχείου που διαμένετε
12-6-2003
ΕνημερώσειςΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  A'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003 

Τιμαριθμική B' 2003 ERGOWIN-ERGOSTAR

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (λ) 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003 [0.0015*(48,21+ 63,85)]= 0.16809

15-1-2003
 Ενημερώσεις
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Α'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002

 ERGOLAND, ERGOPLUS,ERGOWIN

  13-9 -2002
Ενημερώσεις
ErgoLand version 1.61.1    (8-9-2002)
και ΕrgoLand.hlp (Κατεβάστε ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help) 
ErgoMetr version  1.46.1    (8-9-2002)
Ergo-Finances  version  1.93 (21-8-2002) Νέα βελτιωμένη έκδοση και με βελτιώσεις στις εκτυπώσεις συνεταίρων
και Finances.hlp  (Κατεβάστε  ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help)
  30- 5 -2002
Ergo-Finances  version  1.90 Νέα βελτιωμένη έκδοση και με πλήρη υποστήριξη  Ευρώ
και  πληρέστερη επεξεργασία επιταγών-αξιογράφων

Ενημερώσεις Τιμαριθμική Α' 2002 ERGOWIN-ERGOSTAR (σε ΕΥΡΩ), (Πάντα οι  ταχύτεροι απ΄ όλους) 

ErgoLand version 1.50 ΤΩΡΑ και επεξεργασία χρονοδιαγράμματος GANΤΤ & ΡERΤ με Αυτόματο υπολογισμό ποσοστιαίας οικονομικής προόδου (Απορρόφησης). Mε αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων διαχωρισμού ανά περίοδο (μήνα, τρίμηνο, έτος)

  12-4 -2002
ErgoMath ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΙ ! - ΤΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗ ERGOMATH 5.50   Και με δυνατότητα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ σειράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (ανά ομάδα) για ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ErgoLand version 1.46 (12-4-2002)  Η τελευταία  έκδοση του πανίσχυρου προγράμματος. ΤΩΡΑ και επεξεργασία χρονοδιαγράμματος GANΤΤ με Αυτόματο υπολογισμό ποσοστιαίας οικονομικής προόδου (Απορρόφησης).

  2-4 -2002
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (EuroCalculator) (Νέα έκδοση) (κατεβάστε δωρεάν ένα χρήσιμο μετατροπέα Ευρώ<> Δραχμές)
ErgoWin  version 1.84.1 
  27-12-2001
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  Γ'  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001 ERGOLAND, ERGOPLUS, ERGOWIN
Ενημερώσεις Τιμαριθμική Δ' 2001 ERGOWIN-ERGOSTAR (και σε ΕΥΡΩ), (Πάντα οι  ταχύτεροι απ΄ όλους) 
ErgoMath  version  4.60   &  5.30 για προϋπολογισμούς σε ΕΥΡΩ
  2- 11-2001
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ERGOPLUS-ERGOWIN  Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001.
 25- 5-2001
ErgoCAD-I   1.40 (ΚΑΙ ΝΕΑ DEMO ΕΚΔΟΣΗ)
ErgoWin  version  1.70.51 (Προϋπολογισμοί και ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ σε ευρώ)
 24- 4-2001
Ενημερώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ERGOPLUS-ERGOWIN   Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2000
 12- 3-2001
Πρώτη παρουσίαση ErgoLand
ErgoCAD-I  1.31
24- 9-2000
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ErgoCAD

ErgoCAD-I  version 1.02  ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής.

1- 8-2000
ErgoMath  version  4.50
Πρόγραμμα εφαρμογής "Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου"  Πλήρως ενημερωμένο με όλες τις εγκυκλίους μέχρι και την Υπ.Απόφαση Δ17α/07/37/Φ.Ν.402 /3-7-2000
ΠΡΩΤΟΙ ! -!! ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ERGOMATH 5.ΧΧ ole   ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ EXCEL (ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ)  ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ και ακόμα άμεση αντιγραφή στηλών από και προς excel..