Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη  17123
τηλ : 2109370032  -  6972014286 
τηλ.-fax: 210.9347234  

email : nkyra@tee.gr

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Demo - Help
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 4782/2021

 

N.4782/2021-ΦΕΚ 36Α /9-3-2021

N.4412/2016-ΦΕΚ 147Α /8-8-2016  

Ο Νόμος 4412/2016 Σελίδα Internet με τις τελευταίες αλλαγές
από
το Νόμο 4782/2021

Νέα τιμολόγια

2017

   Ενσωματώθηκαν στο ErgoWin32 ! 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017

!!!-Σημαντικές αλλαγές στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του Τιμολογίου ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διευκρινήσεις για τα Νέα τιμολόγια στο ErgoWin32

Νέα τιμολόγια (ΚΠΤ)   καταχωρήθηκαν με τον κωδικό όπως αναγράφονται στους καταλόγους της ΓΓΔΕ   Και στις αντίστοιχες κατηγορίες (βιβλιοθήκες)https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5343&Itemid=284

1-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΝ)

2-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  (ΥΔΡ)

2α-ΣΗΡΑΓΓΩΝ-ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΥΣΦ)

3-ΛΙΜΕΝΙΚΑ (ΛΙΜ)

4-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (ΟΙΚ)

5-ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (ΠΡΣ)

6-ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΛΜ)

Όλα τα άρθρα ξεκινούν με το ΚΠΤ-

Π.χ.   ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α   είναι ο κωδικός του άρθρου Α-4.1 για την πρώτη κατηγορία οδοποιίας βιβλιοθήκης (ΟΔΝ)

Αρχεία Διακηρύξεων

 
  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΑΑΔΗΣΥ

2018 Οκτώβριος

Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων:  

Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), άνω των ορίων:  

  •  Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018


2017 Δεκέμβριος

Δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων της οδηγίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή     -   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017    

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC)       ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC).


Παλαιότερη (4-8-17)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC)      ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (DOC).

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ


2016

Αριθμ. απόφ. 182/2016   ΦΕΚ 4269 Β/30-12-2016

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 1

Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) (DOC      Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων) (DOC).

(Και το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).


Αρχεία διακηρύξεων 2015 (.doc)  Ισχύουν υποχρεωτικά για δημοπρατήσεις μετά την 6-5-2015

Βασικές διαφορές διακηρύξεων  2013-2015   - Το σχετικό ΦΕΚ  664Β /21-4-2015.

Προηγούμενα αρχεία 2013  - Οδηγία για  "Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων" 2013

Το σχετικό ΦΕΚ    2897Β /15-11-2013.

Αρχεία διακηρύξεων (5η βελτίωση)   10-2008    Σχετικό αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ

Αλλαγές στον  υπολογισμό αναθεώρησης δαπάνης Δημ. έργων

Πάντα ενημερωμένες στο ErgoLand

Προσοχή Ν 4412/2016 άρθρο 153 παράγραφος 24. (ΜΟΝΟ) Για δημόσια έργα που εκτελούνται από ημεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της  Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα τύπο:(ΓΔΤΚ)

Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008)

Αρθρο 70. Ν 4313/2014  παράγραφος 2

Πίνακας Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

και υπολογισμού του λόγου μεταβολής στα διάφορα τρίμηνα

 μέχρι Δ' 2020

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ -Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης

Νέα τιμολόγια

2013
 

   Ενσωματώθηκαν στο ErgoWin32 ! 

Διορθώσεις 12-3-2013

Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ)

για όλες τις κατηγορίες έργων

 ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013  

 Εγκύκλιος 7 / 12-2-2013

Διευκρινήσεις για τα Νέα τιμολόγια στο ErgoWin32

ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ (μου)

Πάντα ενημερωμένες λίστες των νέων τιμολογίων ΝΕΤ (με συγκριτικά στοιχεία)

(Προσφορά για ΟΛΟΥΣ  τους συναδέλφους)

1-Νέα ενιαία τιμολόγια Οδοποιίας (ΟΔΝ)

2-Νέα ενιαία τιμολόγια Υδραυλικών (ΥΔΡ)

3-Νέα ενιαία τιμολόγια Λιμενικών (ΛΙΜ)

4-Νέα ενιαία τιμολόγια Οικοδομικών (ΟΙΚ)

5-Νέα ενιαία τιμολόγια Πρασίνου(ΠΡΣ)

6-Νέα ενιαία τιμολόγια Ηλεκρομηχανικών (ΗΛΜ)(12-12-2014)

7-Νέα ενιαία τιμολόγια Σηράγγων-φραγμάτων(ΥΣΦ)

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΤΕΠ   

 

    Ενσωματώθηκαν  στο ErgoWin32 !    

Εγκύκλιος  26/11-12-2014 "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΕΤΕΠ" ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009,ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009,ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009,ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009,ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 και περιγραφή αντίστοιχων Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών

Εγκύκλιος  22/24-10-2014 "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΕΤΕΠ" ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:και περιγραφή αντίστοιχων Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών

Εγκύκλιος  30/18-10-2013 "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΕΤΕΠ" ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03 και περιγραφή αντίστοιχης Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής

 

Εγκύκλιος  3/31-1-2013 - Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΕΤΕΠ από 31/12/012-28/2/2013

 

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα απο 30-9-2012

Με βάση το ΦΕΚ  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 2221  30 Ιουλίου 2012         Εγκύκλιος Εφαρμογής 26/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα από 30-9-2012

Με βάση το ΦΕΚ  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 2221  30 Ιουλίου 2012

Εγκύκλιος Εφαρμογής 26/2012

 

Τα αναλυτικά κείμενα των Ελληνικών ΤΕχνικών Προδιαγραφών  (ΕΛΟΤ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

01. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

03. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

04. Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

05. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

06. ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

07. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

08. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

09. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

10. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

11. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

12. ΣΗΡΑΓΓΕΣ

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

14. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

15. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ


 
 

 

 

Νέα τιμολόγια
Παλαιότερη ενημέρωση

 

    Ενσωματώθηκαν  στο ErgoWin32 !   


Παλαιώτερη ενημέρωση Μάρτιος 2012

 

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩN -2012  Ενημερωμένα  με ΦΕΚ 315Β/14-2-2012(Ισχύουν  από 15-03-12)     (ΦΕΚ   2063Β/16-9-11(Ισχύουν  από 16-10-11)  410Β/6-3-2009  (Ισχύουν  από 10-4-09),  822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009 & 518Β/26-4-2010)


ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΦΕΚ 1533Β/27-7-2009  (Ισχύουν  από 1-9-09) Ενημερωμένα  και με το ΦΕΚ 721Β/25-5-10    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΦΕΚ 539Β/19-3-2009  (Ισχύουν  από 4-5-09)     


ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009  (Ισχύουν  από 10-4-09)     ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ          ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 


ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Ενημέρωση 23-12-11)

  -Α0,-A1,-A2,-A3 /2008)     & Αρθρα Ζ-1α /16-3-2009

  &Αρθρα Γ-7 /ΦΕΚ-1799Β/28-8-09 (από 12-10-09)     & Αρθρα Ε-1Ν -ΦΕΚ 2965 Β'/23-12-2011 
ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (A1,A2,A3) ΦΕΚ 918Β/19-5-08 
Ισχύουν για διακηρύξεις μετά την 1-7-08 Σχετικό αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ
KAI ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(A0)  για έργα μέχρι 1,5 εκ ευρώ  ΦΕΚ1189 Β'/29-6-08 
Ισχύουν για διακηρύξεις μετά την 1-9-08
Σχετικό αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ


ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21/ 2008 "Περί ΑΣΦΑΛΤΟΥ"

Η τιμή της ασφάλτου καθορίζεται από  το   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

http://oil.gge.gov.gr/?cat=5

Τιμές ασφάλτου ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Η τιμή της ασφάλτου προσαυξάνεται κατά 10 % για εμπορικό κέρδος προμηθευτή    με βάσει την εγκύκλιο 11 - Δ17α/07/63/ΦΝ437  του ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά.

 Δ17/02/48/ΦΝ 437/ΦΕΚ-1283/Β/21.5.2014

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9  10-06-2014 Αρ.Πρωτ. Δ17α / 02 /60 /ΦΝ 433. β)

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B΄ 1283/21-05-2014) η απόφαση με αριθμ. Δ17/02/48/ΦΝ 437/30-04-2014 «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά», με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύτηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό σε δημόσια έργα το διάστημα από 02/07/2008 έως 19/03/2013.


Νέα Ανάλυση τιμών ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΤΕΠ (ΠΡΝ) 16-9-2005 
[ΦΕΚ 383Β/24-3-2005 (pdf)] - Ισχύει μόνο για ΠΚΤΜΝΕ !! 
Σχετικοί Νόμοι  - Π.Δ.  - Εγκύκλιοι

γιά τα Δημόσια Εργα

E-11 Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων  16-5-2012

Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

N. 3669 - ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008  (~7.5MB)

 Παλαιοί N. 1418/84       Π_Δ_609 /1985.pdf

 

Περί Αναθεωρήσεων

Συντελεστές αναθεώρησης μικρότεροι της μονάδος

Εργοληπτικό ΒΗΜΑ -Σεπτ-Οκτωβ. 2003. 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Τεύχος 74 Δεκέμβριος 2003

Απο τον Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων   Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας .


Καθορισμός κωδικών αναθεώρησης συμβατικών τιμών δημοσίων έργων Ε32/11-12-07