Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210).9370032, 9347234 - 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για το ErgoMetr
Πληροφορίες για το ErgoGraph32

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ErgoNorm

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES


Ενημερώσεις Προγραμμάτων

Κατεβάστε demos & help files
Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoLand
To νέο πανίσχυρο πρόγραμμα για τα Δημόσια Εργα

Ανακεφαλαιωτικοί - Συγκριτικοί. Πίνακες, Συμπληρωματικές συμβάσεις Λογαριασμοί, αναθεωρήσεις, Εργασίες κατ αποκοπή,  Υλικά επί τόπου (Πλήρης διαχείριση απορρόφησης) , προκαταβολές.Με δυνατότητα επεξεργασίας Χρονοδιαγράμματος GΑΝTΤ & PΕRΤ

ΠΛΗΡΗΣ Ελεγχος μεταβολών επί έλασσον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφηση Απροβλέπτων
 

Οδηγίες αποσυμπίεσης και ενημέρωσης info7.txt
Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων

ΕrgoLand.hlp (30-9-08). Κατεβάστε (Αποσυμπιέστε) και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ του προγράμματος


 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Ergoland είναι ότι ποιο καινούργιο υπάρχει  στον συγκεκριμένο χώρο με τεχνολογικά προηγμένα Χαρακτηριστικά 

 • Πανίσχυρη 32 bit  πλατφόρμα (DELHPI  32bit)
 • Χιλιάδες ανθρωποώρες ανάπτυξης πάντα με γνώμονα αρτιότερα προγράμματα στη παραμικρή λεπτομέρεια (κάτι που ένας μέσος χρήστης καταλαβαίνει αμέσως).
 • Τεχνογνωσία  βασισμένη στη αμεσότητα μας στο θέμα και της πολύχρονης παρουσίας του  αξεπέραστου ERGOPLUS, με οδηγό πάντα  την ευχρηστία, άμεση πληροφόρηση κατά την επεξεργασία  και τη δύναμη.
 • Πλήρης υποστήριξη έργων σε ευρώ σύμφωνα με την Εγκύκλιο 36 Δ11δ/518/3/13-12-2001)
 • Aμεση Ενημέρωση από το INTERNET (Πρόγραμμα και αναθεωρήσεις)
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  • Ευέλικτο και πανίσχυρο σύστημα καθορισμού δομής του έργου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ  -  ΑΡΘΡΑ  χωρίς περιορισμούς σε βάθος με ελεύθερη δόμηση του έργου 
  • Μετακίνηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε σημείου - κόμβου (κατηγορία με όλη τη δομή της άρθρα υποκατηγορίες κ.λ.π) της δομής του έργου.
  • Αρθρα κατ αποκοπή με στοιχεία τα επί μέρους ποσοστά των εργασιών.
  • Eπιλογή άρθρων από ανεξάρτητο αρχείο άρθρων με την περιγραφή, μονάδα μέτρησης,  κωδικό αναθεώρησης.
  • Έλεγχος εισαγωγής ίδιου Α.Τ. με αυτόματη αντιγραφή των στοιχείων 
  • Αμεσος υπολογισμός και εμφάνιση της δαπάνης των κόμβων και του συνόλου
  • Όλα τα στοιχεία έχουν διπλή περιγραφή και διπλή τιμή-αξία.  (π.χ. δραχμές -Ευρώ)
  • Εισαγωγή έργου από το Ergowin.
  • Δυνατότητα εισαγωγής προϋπολογισμού από  Excel.
 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ -Σ.Π.
  • Μπορούμε να έχουμε απεριόριστο αριθμό πινάκων με δυνατότητα επιλογής από διάφορες παραλλαγές.
  • Αμεση εποπτεία μεταβολών κατά την επεξεργασία με σχετικά χρώματα.
  • Δυνατότητα εκτύπωσης-εξαγωγή στο EXCEL
  • Eκτυπώσεις με πλήρη γραμμογράφηση και εξώφυλλο με συνοπτικό πίνακα μεταβολών. 
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  • Aπεριόριστος Αριθμός λογαριασμών με δυνατότητα παραλλαγών σε κάθε  λογαριασμό. 
  • Αμεση εποπτεία μεταβολών κατά την επεξεργασία με σχετικά χρώματα.
  • Σε κάθε άρθρο μπορούμε να έχουμε
  • Α) απεριόριστη δυνατότητα για μερική πιστοποίηση εργασιών (με ποσοστό επί της τιμής ή και ακόμα οποιαδήποτε πράξη)
  • Π.χ. ποσότητα  : 300   *  0.30 
  • Τιμή       : $ *50%       (όπου $ η τιμή του κανονικού άρθρου θα υπολογιστεί και εκτυπωθεί αντίστοιχα)
  • Β) απεριόριστη δυνατότητα για πιστοποίηση υλικών σχετικών με το άρθρο.
  • Στο κλείσιμο του λογαριασμού μπορούμε να έχουμε οσεσδήποτε  άλλες δαπάνες που μπορούν να επηρεάζουν το σύστημα εγγυήσεων (π.χ. δαπάνες Αναθεώρησης  κ.λ.π) ή να είναι μετά από τον έλεγχο (π.χ. Δαπάνες Απολογιστικών εργασιών, Προκαταβολές, τόκοι, Πρωτόκολλα θεομηνίας ή περικοπών)
   • Πλήρης διαχείρηση πολλαπλών προκαταβολών
   • Κάθε δαπάνη μπορεί να είναι ποσοστό επί του προηγούμενου συνόλου ή επί του προηγούμενου ποσού (έκπτωση επί του οφέλους) . 
   • Κάθε δαπάνη μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό γραμμών λεπτομερειών (περιγραφή-ποσό)
   • Δυνατότητα καθορισμού και άλλων (πρόσθετων) απαιτουμένων εγγυήσεων.
   • Δυνατότητα περιγραφής τύπου υπολογισμού με παράμετρο  ποσό ή συνολική δαπάνη από προηγούμενες γραμμές του κλεισίματος
  • Εκτύπωση λογαριασμού-πιστοποίησης. 
  • Εκτύπωση απλής αναγραφής των πιστοποιούμενων ποσοτήτων σε συσχετισμό με τον προηγούμενο λογαριασμό με δυνατότητα αναγραφής της ποσότητας από επιμέτρηση
  • Εκτύπωση της 1ης & 2ης σελίδας του λογαριασμού (Εντολή πληρωμής) με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών σε μορφή, κείμενα ολογράφως κλπ.
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  • Αμεση ή και ελεγχόμενη ενημέρωση των απαιτουμένων συντελεστών αναθεώρησης κάθε έργου με δυνατότητα προσωρινής ποσοστιαίας προσαύξησης για πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης.
  • Παρακολούθηση αναθεώρησης των υλικών και των προσωρινών εργασιών με σχετική αυτόματη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης σε επόμενη αναθεωρητική περίοδο.
  • Αμεση ενημέρωση λογαριασμού (αναλυτικά) με τη δαπάνη της Αναθεώρησης.
  • Αυτόματη παραγωγή εκτύπωση πίνακα διαχωρισμού.
  • Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα δαπάνης  αναθεώρησης.
  • Εκτύπωση Αναλυτικού υπολογισμού δαπάνης  αναθεώρησης.
  • Εκτύπωση  πίνακα συντελεστών  αναθεώρησης του έργου για κάθε περίοδο.
 • ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Αμεση Επικοινωνία με το ErgoMetr για επεξεργασία Αναλυτικών, Συγκεντρωτικών επιμετρήσεων και δημιουργία Πρωτοκόλλων.
   
 • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  • Δυναμική επεξεργασία Χρονοδιαγράμματος έργου GΑNTT- PΕRT  (ανά άρθρο ή ανά κατηγορία) με δυνατότητα παρακολούθησης απορρόφησης οικονομικών πώρων (ποσά και ποσοστά).  Και ακόμα δημιουργία προμετρήσεων - επιμετρήσεων εργασιών (ανά εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο) με βάση το σχεδιασμένο  χρονοδιάγραμμα.
  • αντίγραφα και παραλλαγές χρονοδιαγραμμάτων
    
 • Εξαγωγή μεταφορά και φόρτωση έργων με τεχνολογία αρχείων XML.
 • Άμεση Αντιγραφή έργου
 • Αποθήκευση και μεταφορά έργου
 • Αμεση Βοήθεια (F1-HELP) 
   
 • Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές 
  Το πρόγραμμα είναι τεχνολογικά προηγμένο με λειτουργία Automation server
  Που δίνει την δυνατότητα να πάρουμε σε άλλη εφαρμογή (Excel, Visual Basic κ.λ.π) οποιαδήποτε στοιχεία από τα έργα μας όπως Δαπάνες προϋπολογισμού Ανακεφαλαιωτικών ή λογαριασμών (αριθμητικά ή ολογράφως) καθώς και  κείμενα
  Δηλαδή μπορούμε να Δημιουργήσουμε (πχ. Στο Excel) την δική μας Φόρμα για εντολή πληρωμής ή λίστα πληρωμών υπόλοιπου εγκρίσεων κ.λ.π
   

  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  •  Καθορίζουμε τα σταθερά κείμενα (ή μορφή) τα οποία θα αντιγράφονται αυτόματα με κάθε νέα καταχώρηση έργου π.χ. αν το έργο αναφέρεται συχνά σε κάποιο συγκεκριμένο φορέα καταχωρούμε στο κωδικό "ΚΥΡΙΟΣ" τούς σχετικούς τίτλους.
  •  Μπορούμε να καθορίσουμε διάφορους τύπους ποσών με ότι χαρακτηριστικά θέλουμε τα οποία θα  φορτώνονται αυτόματα  στις γραμμές κλεισίματος λογαριασμού Π.χ. Αμοιβή μελετών ή παρακράτηση κρατήσεων κλ.π)
  •  Καθορίζουμε τα επιθυμητά χρώματα σε διάφορα σημεία του προγράμματος
  •  Μπορούμε να έχουμε εκτύπωση των συντελεστών αναθεώρησης για οποιαδήποτε βιβλιοθήκη και οποιοδήποτε συνδυασμό εκκίνησης-εκτέλεσης με εμφάνιση όπως ακριβώς αυτή του ΥΠΕΧΩΔΕ.


  ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ 

  (ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ)αποσυμπιέστετα στο κατάλογο"c:\ergotech\db"

  Οδηγίες μετατροπής συνεχιζόμενου Εργου από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ info7c.txt