Ατταλείας  9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : 2109370032, 2109347234 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr
 Τώρα

Η Αναλυτική Οικονομική Διαχείριση έργων

Εταιρίες, Έργα, Κέντρα κόστους, Συνεταίροι, Ταμείο, Επιταγές, ΕΚΚΟ Υλικά, Τιμές υλικών, Αναλυτικό ημερολόγιο εργατικών, Μισθοδοσία, ΙΚΑ ΑΠΔ κλπ

Τελευταία  έκδοση του FinancesPlus version 3.13.1  (10-02-2014)

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων

Δυνατότητα σύνδεσης ή και ψηφιοποίησης(Scanner) Συνημμένων-Σχετικών Εγγράφων-Αρχείων
(Τιμολόγια Συμφωνητικά κλπ σε Εργα, πρόσωπα, Κινήσεις, υλικά κλπ)

Ενημερώστε-  την παλαιότερη εκδοση του FinacesPlus.
Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "Update"

Αν δεν έχετε καθόλου (finances-finaces32)
Για Δοκιμαστική εγκατάσταση FinacesPlus περιορισμένου χρόνου και εγγραφών, αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "DEMO"


Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoGraph32
 
 

Ενημερώσεις Προγραμμάτων-Demos

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoFinances 32 έκδοση 32Bit 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ
To σύγχρονο Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης έργων (εξολογιστικό). Kινήσεις έργων, κέντρα κόστους, Προμηθευτές Υπεργολάβοι Πελάτες, Αξιόγραφα, πολλαπλές εταιρείες, συνέταιροι. Παραμετρικός ορισμός κινήσεων, αυτόματη ενημέρωση υποσυστημάτων. Σε φιλικό περιβάλλον πολλών χρηστών (multi user) WINDOWS 3.11 , 95, 98, (NT), Me,2000,XP,  Vista, 7 κλπ

Τελευταία  έκδοση του Ergo-Finances32  version 2.20 (21-1-2013)

 Για ενημέρωση Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "Update"

Για Δοκιμαστική εγκατάσταση Demo-ErgoFinances32 περιορισμένου χρόνου και εγγραφών,

 Αποσυμπιέστε το αρχείο στο root  κάποιου USB δίσκου-Stick και δείτε τις οδηγίες


Αυτόματο BackUp αρχείων -   Εκτύπωση απόδειξης πληρωμών  -
Βελτίωση τρόπου άμεσης εξόφλησης ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - Πληρέστερη επεξεργασία επιταγών-αξιογράφων
Finances.hlp (Κατεβάστε ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help)
 • Το Ergo-Finances έχει σχεδιαστεί για την οικονομική παρακολούθηση των Εργων, καταχωρώντας απλά τις πραγματοποιούμενες κινήσεις (π.χ. Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πληρωμές, ημερολόγιο έργου κ.λ.π.). 
 • Παρέχει πληροφορίες-εκτυπώσεις  για κινήσεις Εργων, Κέντρων Κόστους , Προμηθευτών, Υπεργολάβων, Πελατών με Καρτέλες, Υπόλοιπα, Επιταγές.
 • Απεριόριστη δυνατότητα συνδυασμών,  φίλτρων και ελεύθερης επιλογής για να πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία κινήσεων με μερικά αθροίσματα (ανα πρόσωπο ή κέντρο κόστους ή Εργο)
 • Εκτύπωση ποσών με άμεσο ισολογισμό και με αναλυτική αναγραφή χρεωστικών-πιστωτικών ποσών καθώς και χρωστικού πιστωτικού Φ.Π.Α.
 • Δυνατότητα καταχώρησης σε περισσότερες από μία Φόρμες ταυτόχρονα.
 • Ταχύτατη καταχώρηση παραστατικών με τη λειτουργία (Drag & Drop) των windows.
 • Δυνατότητα ‘αντιγραφής’ μιας κίνησης από μία άλλη.
 • Παρέχει αναζήτηση στοιχείων βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.
 • Εχει τη δυνατότητα Παρακολούθησης πολλών Εταιριών ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.
 • Παραμετρικός ορισμός κινήσεων Προσώπων.
 • Κάθε κίνηση στο υποσύστημα των Προσώπων ενημερώνει και τα υποσυστήματα Εργων και Κέντρων Κόστους .
 • Ασφάλεια πληροφοριών μέσω προσβάσεων χρηστών.
Ανάλυση των Υποσυστημάτων
1. ΕΡΓΑ
Πίνακας Εργων

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πίνακας Κέντρων Κόστους
Πίνακας Κωδικών Φ.Π.Α.
Πίνακας Κινήσεων Προσώπων (Πληρωμή, Εξόφληση, Χρέωση, Πίστωση)
Πίνακας Τρόπων Συναλλαγής (Μετρητοίς, Επιταγή)

3. ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ
Πίνακας Καρτελών - Προσώπων
Πίνακας Κατηγοριών

4. ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Καταχώρηση Παραστατικών ( Πρόσωπα, Εργα, Κέντρα Κόστους)
Κινήσεις Πληρωμών, Εισπράξεων.

5. ΤΑΜΕΙΟ 
Κινήσεις Ταμείου

6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Πληρωτέα (Συναλλαγματικές, Εγγυητικές)
Εισπρακτέα (Συναλλαγματικές, Επιταγές)

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Εφαρμογής
Επιλογή Εταιρείας
Ορισμός Χρηστών Εφαρμογής και Προσβάσεων