Ατταλείας  9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : 2109370032, 2109347234 6972014286 
 email: nkyra@tee.gr     nkyra@ergotech.gr

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoGraph32
Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

 

Ενημερώσεις Προγραμμάτων-Demos

Κατεβάστε demos & help files

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoFinancesPlus

Η Αναλυτική Οικονομική Διαχείριση έργων

Εταιρίες, Έργα, Κέντρα κόστους, Συνεταίροι, Ταμείο, Επιταγές, ΕΚΚΟ

Υλικά, ποσότητες , Τιμές υλικών,

Αναλυτικό ημερολόγιο εργατικών, Μισθοδοσία, ΙΚΑ ΑΠΔ κλπ

FinancesPlus version 3.21.00  (27-07-2021)

Ιστορικό αλλαγών και ενημερώσεων

Δυνατότητα σύνδεσης ή και ψηφιοποίησης(Scanner) Συνημμένων-Σχετικών Εγγράφων-Αρχείων
(Τιμολόγια Συμφωνητικά κλπ σε Εργα, πρόσωπα, Κινήσεις, υλικά κλπ)

Ενημερώστε-  την παλαιότερη εκδοση του FinacesPlus.
Αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "Update"

Αν δεν έχετε καθόλου (finances-finaces32)
Για Δοκιμαστική εγκατάσταση FinacesPlus περιορισμένου χρόνου και εγγραφών, αποσυμπιέστε το αρχείο σε κάποιο προσωρινό φάκελο και τρέξτε "DEMO"


Το Πλήρες Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης έργων .

Παρακολούθηση Υλικών - τιμών

Πλήρες Ημερολόγιο Εργατικών.

Κοστολόγηση και μισθοδοσία εργατικών μηχανημάτων.

ΕΚΚΟ, ΑΠΔ ΙΚΑ κλπ

Multi user (5 χρηστών)

 Kινήσεις έργων, κέντρα κόστους, Προμηθευτές Υπεργολάβοι Πελάτες, Αξιόγραφα, πολλαπλές εταιρείες, συνέταιροι. Παραμετρικός ορισμός κινήσεων, αυτόματη ενημέρωση υποσυστημάτων. Σε φιλικό περιβάλλον πολλών χρηστών multi user) WINDOWS 3.11 , 95, 98, (NT), Me,2000,XP,  Vista, 7 ,8,10,11 κλπ


Αυτόματο BackUp αρχείων -   Εκτύπωση απόδειξης πληρωμών  -
Βελτίωση τρόπου άμεσης εξόφλησης ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - Πληρέστερη επεξεργασία επιταγών-αξιογράφων
Finances.hlp (Κατεβάστε ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help)
 • Το Ergo-Finances έχει σχεδιαστεί για την οικονομική παρακολούθηση των Εργων, καταχωρώντας απλά τις πραγματοποιούμενες κινήσεις (π.χ. Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πληρωμές, ημερολόγιο έργου κ.λ.π.). 
 • Παρέχει πληροφορίες-εκτυπώσεις  για κινήσεις Εργων, Κέντρων Κόστους , Προμηθευτών, Υπεργολάβων, Πελατών με Καρτέλες, Υπόλοιπα, Επιταγές.
 • Απεριόριστη δυνατότητα συνδυασμών,  φίλτρων και ελεύθερης επιλογής για να πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία κινήσεων με μερικά αθροίσματα (ανα πρόσωπο ή κέντρο κόστους ή Εργο)
 • Εκτύπωση ποσών με άμεσο ισολογισμό και με αναλυτική αναγραφή χρεωστικών-πιστωτικών ποσών καθώς και χρωστικού πιστωτικού Φ.Π.Α.
 • Δυνατότητα καταχώρησης σε περισσότερες από μία Φόρμες ταυτόχρονα.
 • Ταχύτατη καταχώρηση παραστατικών με τη λειτουργία (Drag & Drop) των windows.
 • Παρακολούθηση υλικών, δελτίων αποστολής και ιστορικού τιμών
 • Δυνατότητα ‘αντιγραφής’ μιας κίνησης από μία άλλη.
 • Παρέχει αναζήτηση στοιχείων βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.
 • Εχει τη δυνατότητα Παρακολούθησης πολλών Εταιριών ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.
 • Παραμετρικός ορισμός κινήσεων Προσώπων.
 • Κάθε κίνηση στο υποσύστημα των Προσώπων ενημερώνει και τα υποσυστήματα Εργων και Κέντρων Κόστους .
 • Ασφάλεια πληροφοριών μέσω προσβάσεων χρηστών.
Ανάλυση των Υποσυστημάτων
1. ΕΡΓΑ
Πίνακας Εργων

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πίνακας Κέντρων Κόστους
Πίνακας Κωδικών Φ.Π.Α.
Πίνακας Κινήσεων Προσώπων (Πληρωμή, Εξόφληση, Χρέωση, Πίστωση)
Πίνακας Τρόπων Συναλλαγής (Μετρητοίς, Επιταγή)

3. ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ
Πίνακας Καρτελών - Προσώπων
Πίνακας Κατηγοριών

4. ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Καταχώρηση Παραστατικών ( Πρόσωπα, Εργα, Κέντρα Κόστους)
Κινήσεις Πληρωμών, Εισπράξεων.

5. ΤΑΜΕΙΟ
Κινήσεις Ταμείου

6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Πληρωτέα (Συναλλαγματικές, Εγγυητικές)
Εισπρακτέα (Συναλλαγματικές, Επιταγές)

7. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εισροές- Εκροές - Αναλήψεις-Καταθέσεις

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Εφαρμογής
Επιλογή Εταιρείας
Ορισμός Χρηστών Εφαρμογής και Προσβάσεων