Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210).9370032, 9347234 - 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για ErgoLand
Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOMATH

Εφαρμογές DOS
Πληροφορίες για το ERGOPLUS
Πληροφορίες για το ERGOSTAR
Πληροφορίες για το ERGOGRAF
 

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

E r g o N or m 2005

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Πρόγραμμα παρακολούθησης και εφαρμογής διαδικασίας κατάθεσης προσφορών και έλεγχο ομαλότητας προϋπολογισμού προσφοράς και προσδιορισμό της οικονομικότερης (Ομαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος 
 
Και με υπολογισμό πρόσθετης απαιτούμενης και συνολικής εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, Με βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόμου 3263/2004. 
Ακόμα...
Για προετοιμασία προσφοράς. Εκτύπωση προϋπολογισμού προσφοράς με έλεγχο ομαλότητας και με ΟΛΟΓΡΑΦΗ αναγραφή των ποσοστών προσφοράς, σύμφωνα και με τα υποδείγματα του ΥΠΕΧΩΔΕ. (η προσφορά θέλει μόνο μια -τυφλή- αντιγραφή).

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Aμεση (on line)  Βοήθεια που περιέχει και  ολη την σχετική Νομοθεσία (ΦΕΚ+ Εγκύκλιοι κλπ)
Δείτε το σχετικό εγχειρίδιο ErgoNorm.pdf  (20-2-2006)

Το πρόγραμμα  λειτουργεί κάτω από WINDOWS 95B (98) και μεταγενέστερα
 Τιμή μόνο 50 ΕΥΡΩ  + ΦΠΑ