Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210).9370032, 9347234 - 6972014286 
fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr
 
Πληροφορίες για το ERGOMATH

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

E r g o M a t h 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΕΡΓΟΥ
Πρόγραμμα εφαρμογής "Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου

Αλλαγές- Ιστορικό  των εκδόσεων  του προγράμμτος 
1.00 (πρωτη εκδοση Νοέμβριος 1997 βασισμένη στο σχέδιο Νόμου)
2.00 (14-3-1998)
2.50 (3-5-1998)
3.00 (12-5-1998) 
4.00 (29-8-1998) 
Σε εφαρμογή ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Αριθ. Δ17α/10/65/Φ.N. 402 ΦΕΚ 835Α 12-8-1998 
Προσδιορισμός του συντελεστή ρ του ν. 2576/98 για τις κατηγορίες των Δημοσίων Εργων και συμπλήρωση της απόφασης Δ17α/08/16/Φ.N.402/1998 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/1998 (28-8-98) Οδηγίες για συμπληρωματικές ρυθμίσεις που αφορούν στη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής Δημόσιου έργου
4.10 (14-10-1998) 
4.30 (27- 4-1999) 
4.31(13-12-1999)
-Επιλογή δεκαδικών στα ποσά (δραχμές)  για τους υπολογισμούς στον έλεγχο ομαλότητας
-Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις.
-Οι υπολογισμοί του μαθηματικού τύπου γίνονται πάντα με το ποσοστό που εμφανίζεται στη στήλη "έκπτωση."
-Η προσέγγιση των ποσοστών σε  "ν" δεκαδικά θα εμφανίσει  και " ν+1" ψηφίο το 5 μόνο άν ΔΕΝ προέρχεται  από στρογγυλοποίηση στα " ν+2 " δεκαδικά. (με βάσει την Εγκύκλιο Ε16/26-4-99)
4.32
-Eξοδος Προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς κατά τον έλεγχο ομαλότητας στο  excel
-Νέο σύστημα εκτυπώσεων με προεπισκόπηση , επιλογή εκτυπωτή και προσανατολισμού σελίδας.
4.33 
- Επιλογή δεκαδικών στα επιμέρους στοιχεία  μκ, μ1, μ2, μκυχπ  κ.λ.π
- Επιλογή δεκαδικών στα μ(χπ),  ψ1, ψ2  ,μ", μ',  λ    κ.λ.π
- Επιλογή τρόπου στρογγυλοποίησης και προσέγγισης του 5 (επόμενου ψηφίου)   σύμφωνα με
       1. Την Υπ. Απόφαση Δ17α/10/65/Φ.Ν.402 - ΦΕΚ 835 /12-8-98 σελ.9591 (Β' Πλεονάζουσες Προσφορές)
       2. Εγκύκλιο Ε16 Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402 /26-4-99  παράγραφος. 
4.33 B'
-Μπορούμε  να προσδιορίσουμε τον τρόπο που θα στρογγυλοποιείται  το επόμενο δεκαδικό ψηφίο αν είναι ακριβώς 5  δηλαδή ή θα περικόπτεται ή θα αυξάνει κατά μία μονάδα το τελευταίο  καθορισμένο δεκαδικό ψηφίο. 
4.33 Ε
-Βελτιώσεις στον έλεγχο ομαλότητας προσφορών Πληρέστερος έλεγχος των κατ' εξαίρεση ομαλών προσφορών
  και  καλλίτερες εκτυπώσεις.
-Μικροβελτιώσεις (αποθήκευση  επιλεγμένης τριάδας πλήθους  δεκαδικών σε κάθε αρχείο)
-Αυτόματη αποθήκευση προσφορών στον έλεγχο ομαλότητας και σε αρχείο τύπου EXCEL)
-Bελτιώσεις  στο σύστημα εισαγωγής ομαδικών προσφορών -ΣΕΝΑΡΙΑ 
  Μπορούμε να εισάγουμε ΤΥΧΑΙΑ ποσοστά 
  Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να ανακαλέσουμε τα ΣΕΝΑΡΙΑ
4.34
-Βελτιώσεις στον έλεγχο  των κατ' εξαίρεση ομαλών προσφορών
4.50 (17-7-2000)
-Εφαρμογή ρυθμίσεων βάσει Της Υπ. Απόφασης Δ17α/07/37/Φ.Ν.402 /3-7-2000 με αποτέλεσμα λιγότερες επεμβάσεις-ρυθμίσεις.
-Νέα φύλλα επεξεργασίας με  δυνατότητα ομαδικής  επιλογής κελιών για σχετική αντιγραφή σε άλλη στήλη  ή  από και προς φύλλο excel. Η ομαδική επιλογή γίνεται ως εξής πατάμε με το mouse  το πρώτο κελί και μετά από το πληκτρολόγιο με κρατημένο το πλήκτρο [ Shift ]   επιλέγουμε τα υπόλοιπα κελιά με πατώντας τα βελάκια.   Μετά πατάμε  [Ctrl] + C    (ή [Ctrl] + [Insert] ) για να γίνει η αντιγραφή (στη μνήμη-ClipBoard).   Η επικόλληση γίνεται  [Ctrl]+V  (ή με [Shift] + [insert] ).
4.50'' (2-8-2000)
-Βελτιώσεις στη σελίδα "Ευρετήριο" 
-Βελτιώσεις στη αποθήκευση των επί μέρους προσφορών στον έλεγχο ομαλότητας 
4.51  (24-10-2000)
ελτιώση στη στρογγυλοποίηση του Γ.Ε & Ο .Ε.
-Διόρθωση της 4.51 που παρουσίαζε πρόβλημα όταν ο διαγωνισμός δεν έβγαζε μειοδότη (ΑΓΟΝΟΣ)
4.52   (6-11-2000)
-Στη επεξεργασία - Έλεγχο ομαλότητας προσφορών  υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης  μερκών συνόλων (πχ. ανά ομάδα)
-Ορθότερος υπολογισμών των ΔΡΑΧΜΙΚΩΝ γινομένων για τον προσδιορισμό του ορίου στρογγυλοποίησης  της μισής δραχμής 
-Βελτίωση στη εκτύπωση  της 4.52 που (μερικές φορές) παρουσίαζε πρόβλημα στη περιγραφή του μειοδότη (π.μ.π)
-Βελτίωση στη εκτύπωση  της προσφοράς με Συμπλήρωση τιμολογίου ειδικά στη περίπτωση των κατ' εξαίρεση ομαλών προσφορών-τιμών
-Αλλαγή γραμματοσειράς στο βασικό φύλλο  - Προειδοποίηση  για εισαγωγή ΑΚΕΡΑΙΩΝ  τιμών  στη Συμπλήρωση τιμολογίου 
4.53'    (28-6-2001)
-Διόρθωση σε (σπάνια) περίπτωση Άγονης προσφοράς (όταν υπήρχαν μόνο ομάδες και κ.χπ.) που δημιουργούσε πρόβλημα  στα Windows (General protection Fault)
4.54    (2-11-2001)
Διευκρινίσεις στο τρόπο εισαγωγής ποσού προσφοράς στα έργα με επιμέρους ποσοστά
4.60    (24-11-2001) Έτοιμο για προϋπολογισμούς σε ΕΥΡΩ
Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία λόγω ΕΥΡΩ. 
(Πρϋπολογισμοί σε Ευρώ  Εγκύκλιος 36 Δ11δ/518/3/13-12-2001)
Διευκρινίσεις και ρυθμίσεις στα δεκαδικά των ποσών με 2 δεκαδικά 
Διόρθωση σε πρόβλημα εμφάνισης της περιγραφής της 1ης κατ' αποκοπή ομάδας (στον έλεγχο ομαλότητας)
Διόρθωση σε πρόβλημα προσέγγισης σε λεπτά Ευρώ στο ποσό προσφοράς 
4.60Α   (22-2-2002) 
Διόρθωση σε πρόβλημα αποθήκευσης και επαναφόρτωσης αρχείου.  Εβαζε αστεράκι(*) "ακεραια έκπτωση" σε έκπτωση χωρίς να είναι ακριβώς ακέριαη 
4.60B   (11-3-2002) 
Διόρθωσεις.
1  Βελτώση στη περιγραφή των εκτυπώσεων (ακέραιες προσφορές,  πότε πρέπει να γίνει κλήρωση κλ.π.).
2. Για έργα με επιμέρους ποσοστά και για την περίπτωση προσφοράς που  η εκπτωση είναι ίδια σε όλες τις ομάδες μπορούμε να εισάγουμε το ποσό προσφοράς με ακρίβεια 2 δεκαδικών και να βάλουμε ένα αστεράκι (* ) μπροστά από την έκπτωση.
4.60B"   (22-5-2002) 
1. Για έργα με επιμέρους ποσοστά και για την περίπτωση προσφοράς που  η εκπτωση είναι ίδια σε όλες τις ομάδες μπορούμε να ορίσουμε οτι η ταύτιση με την Β.Π,   που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφό 3 της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  .Δ17α/07/37/ΦΝ402 /3-7-2000 θα γίνει μόνο προσωρινά για την διάκριση μόνο των ομάδων ακεραίων μή ακεραίων.  ΔΗΛΑΔΗ θα μπορεί να προκύψει (λόγω των σχετικών προσεγγίσεων στα 2 δεκαδικά) ότι μια προσφορά που θα βρίσκεται σε διάστημα κάτω από μια ακέραια έκπτωση (δηλαδή πιο ακριβή) τελικά να  είναι πιο οικονομική από την προσφορά που έχει την ίδια  ακέραιη έκπτωση σ’ όλες τις ομάδες. Η επιλογή γίνεται με το «παράμετροι»  >  «Συντελεστές εφαρμογής» .
4.60E   (11-7-2002)Στους "Συντελεστές εφαρμογής» .και στη πρώτη γραμμή "Επανυπολογισμός μκ 0 (0=ΟΧΙ)" θα πρέπει να έχει δηλωθεί το Ο  (μηδέν) για όλες τις κατηγορίες έργων.
4.60E2  (17-3-2003) Δυνατότητα εισαγωγής μηδενικής ή  αρνητικής έκπτωσης σε κατηγορίες(ομάδες) σε σύστημα με επιμέρους προσφορές (εκπτώσεις)
4.60Ν   (17-6-2003) Τροποποίηση της απόφασης νια τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου. 
Υπ. ΑπόφασηςΔ17α/03/62/ΦΝ402 / 6-6-2003 (ΦΕΚ 755Β 11-6-2003)