Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 171 23
τηλ :010.9370032 τηλ.-fax: 010 9347234 - 097.2014286
email:nkyra@tee.gr

 

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGOMATH

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Κατεβάστε demos & help files

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

ErgoPlus
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

To πιο ολοκληρωμένο, πλήρες και καταξιωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης Δ. έργων. Ο ιδανικός συνδυασμός ταχύτητας, λειτουργικότητας, δύναμης, παραμετροποίησης και αυτοματοποίησης. Συγκριτικοί - Ανακεφαλ. Πίνακες, Συμπληρ. συμβάσεις Αναλυτικές-Συνοπτικές Επιμετρήσεις, Πρωτόκολλα, Λογαριασμοί, Αναθεωρήσεις, επεξεργασία προσφορών με συμπλήρωση τιμολογίου, επί μέρους ποσοστά. Γραμμικά χρονοδιαγράμματα. Διαρκής εξέλιξη και ενημέρωση (με δισκέτα συντελεστών  ή μέσα από web site μας  στο internet (downloads)   κ.λ.π.). (λειτουργεί άριστα κάτω από δίκτυο και σε Windows 95-98,Me) 


ERGOPLUS (dos εφαρμογή) 
NEA  version 6.2E  Σε εφαρμογή της εγκυκλίου Ε36 –19/12/2001Δ11δ/518/3
Στη νέα έκδοση του ERGOPLUS  μπορούμε για τα παλαιά έργα με προϋπολογισμό σε ΔΡΑΧΜΕΣ να έχουμε μερικές δαπάνες (και όλες τις επόμενες δαπάνες) σε ΕΥΡΩ
Ολες οι εκτυπώσεις (λογαριασμοί, εντολές, αναθεωρήσεις κλπ)  υπολογίζονται σε ΕΥΡΩ.
 

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Το πρόγραμμα ERGOPLUS είναι το πλήρες πακέτο παρακολούθησης Δημοσίων Εργων για Εργολάβους Μηχανικούς, Υπηρεσίες κλπ.

Το πακέτο αναλαμβάνει την Διαδικαστική-οικονομική διαχείριση του Εργου από τη φάση της ανάληψης από τον Εργολάβο ή την Εταιρεία, μέχρι τη περαίωση και την παραλαβή του Εργου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α' Εισαγωγή στοιχείων
- Επιλογή συστήματος δημοπράτησης (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, με συμπλήρωση τιμολογίου, με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης) σύμφωνα με τον Νόμο 1418/84.

- Εισαγωγή κατηγοριών - ομάδων - υποομάδων (μέχρι 3 επίπεδα διαχωρισμού εργασιών, μέχρι 255 σε κάθε επίπεδο). Με δυνατότητα εφαρμογής ανεξάρτητου Γ.Ε. και Ο.Ε., έκπτωσης, "σ1" Αναθεώρησης και δυνατότητα η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο επί του οφέλους.

- Δυνατότητα εισαγωγής ενδεικτικού προϋπολογισμού, δηλαδή χωρίς προμέτρηση ποσοτήτων εργασιών παρά μόνο με δαπάνη ανά κατηγορία ή συνολική δαπάνη.

- Εισαγωγή άρθρων με ταυτόχρονη εκτέλεση υπολογισμών και ευκολία SPREADSHEET (μέχρι 9.999 άρθρα σε κάθε κατηγορία). Περιγραφή άρθρων μέχρι 150 χαρακτήρες. Δυνατότητα εισαγωγής πρακτικά απειροστού αριθμού (250) άρθρων αναθεώρησης για κάθε άρθρο με τα αντίστοιχα ποσοστά. Δυνατότητα μετακίνησης, αντιγραφής άρθρων σε άλλη θέση της κατηγορίας, σε άλλη κατηγορία ή και σε άλλο έργο.

- Δυνατότητα εισαγωγής Άρθρων κατ' αποκοπή με ιδιαίτερη εισαγωγή των επί μέρους εργασιών-ποσοστών.

- Δυνατότητα αυτόματης ανάκλησης της περιγραφής των άρθρων από ειδικό αρχείο με τις συνοπτικές περιγραφές ΟΛΩΝ των επίσημων άρθρων (και τα ανεπίσημα Ηλεκτομηχανολογικά).

- Αυτόματη εισαγωγή προϋπολογισμού-Nέων Τιμών από το πρόγραμμα ERGOSTAR και το ERGOWIN.

Β' Επεξεργασία στοιχείων

- Επεξεργασία εκτύπωση γραμμικού Χρονοδιαγράμματος έργου με διάκριση δεκαπενθήμερη - μηνιαία ή τριμηνιαία με δυνατότητα ομαδοποίησης άρθρων και καθορισμό 10 χρονικών διαστημάτων ανά άρθρο ή ομάδα. Κάθε "μπάρα" στο χρονοδιάγραμμα μπορεί να έχει δικό της σύμβολο και περιγραφή που τυπώνονται σαν υπόμνημα. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα την συνολική ποσοστιαία οικονομική απορρόφηση ανά χρονική διάκριση. Στα έργα κατ' αποκοπή γίνεται επεξεργασία χρονοδιαγράμματος και για κάθε κατ'  αποκοπή τμήμα.

- Επεξεργασία κοστολογίου και επεξεργασία προϋπολογισμού προσφοράς με έλεγχο ομαλότητας ανά άρθρο, με δυνατότητα μεταβλητής έκπτωσης ανά άρθρο ή με συγκεκριμένη τιμή. Επίσης επεξεργασία προσφοράς με επί μέρους ποσοστά.

- Επεξεργασία-εκτύπωση επιμετρήσεων.

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ με αυτόματο υπολογισμό των παραστάσεων-πράξεων ανά γραμμή, και αυτόματη άθροιση γραμμών. Με ευρετήριο επιμετρημένων άρθρων. Κάθε γραμμή μπορεί να περιέχει κείμενο και αριθμητικές παραστάσεις με όλες τις συναρτήσεις (LOG, SIN, SQR κλ.π). Επίσης κάθε γραμμή μπορεί να έχει επιπροσθέτως μικρή περιγραφή 20 γραμμάτων αριστερά απο την κυρίως γραμμή υπολογισμών.

Για κάθε έργο έχουμε 2 ειδών αναλυτικές επιμετρήσεις

α1. 100 Μικρών αναλυτικών μέχρι 250 γραμμών ανά άρθρο και ανά επιμέτρηση.

α2. 100 Αναλυτικών μέχρι 9999 γραμμών ανά άρθρο και επιμέτρηση και μήκος γραμμής 255 χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα κάθε γραμμής μπορεί να καταχωρηθεί σε 4 διαφορικές στήλες για ενδιάμεσους υπολογισμούς.

β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ επιμετρήσεων με την συγκέντρωση (αλγεβρικά) μέχρι 64 αναλυτικών ή άλλων συνοπτικών επιμετρήσεων.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε ταυτόχρονα 100 Αναλυτικές, 100 μικρές Αναλυτικές και 100 συνοπτικές επιμετρήσεις.

Δυνατότητα ενημέρωσης λογαριασμού- Συγκρ.- Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από επιμέτρηση και αντίστροφα.

Δημιουργία ΠΠΑΕ με εκτύπωση ολογράφως των ποσοτήτων και μονάδων.

Απλούστατη ενημέρωση Λογαριασμών ή Συγκρ.- Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με Συνοπτική επιμέτρηση αλλά και δυνατότητα δημιουργίας επιμέτρησης από τον λογαριασμό ή τον Συγκρ.- Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Η εκτυπώσεις των συνοπτικών-Πρωτοκόλλων μπορούν να γίνουν είτε σε στήλες είτε αναλυτικά οριζοντίως.

- Σύνταξη λογαριασμών με απ' ευθείας εισαγωγή πιστοποιούμενων ποσοτήτων ή με χρήση συνοπτικής επιμέτρησης με αυτόματο έλεγχο υπερσυμβατικών ποσοτήτων (ή μη).

Δυνατότητα ταυτόχρονης πιστοποίησης

α. Υλικών επί τόπου, με ιδιαίτερη τιμή και περιγραφή.
β. Συμβατικών εργασιών με προσωρινή τιμή ή ποσοστό.
γ. Υπερσυμβατικών εργασιών με ιδιαίτερη τιμή ή με ποσοστό επι της συμβατικής τιμής.
Αυτόματη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού σε οποιοδήποτε ψηφίο επιθυμεί ο χρήστης και δυνατότητα αλλαγής του ποσοστού Φ.Π.Α.

- Διαχείριση Αρχείου Εγγυητικών επιστολών και εγκρίσεων του έργου

- Δυναμικός Υπολογισμός ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ -ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (συφωνα με το Δ11Α/293/5 Φ50/3-7-1998

- Απλούστατη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών-Συγκρ. Πινάκων με ταυτόχρονη εκτέλεση υπολογισμών και αυτόματη παρακολούθηση του κλεισίματος και έλεγχο του ποσοστού μεταβολής. Δυνατότητα προέγκρισης Σ. Πίνακα για πιστοποίηση (με βάση αυτόν) υπερσυμβατικών εργασιών.

- Δυνατότητα μεταβολής του Γ.Ε & Ο.Ε, έκπτωσης , Φ.Π.Α. ποσών για απρόβλεπτα, απολογιστικά κ.λ.π.

- Δημιουργία αρχείων και εκτυπώσεων Συμπληρωμ. Συμβάσεων

- Αυτόματος Διαχωρισμός εργασιών με βάση Επιμέτρηση ή Λογαριασμό.

- Απλούστατη σύνταξη Αναθεώρησης εργασιών και υλικών καθώς και υπολογισμό αναθεώρησης με αφαιρούμενη αναθεώρηση υλικών.

- Δυνατότητα ενημέρωσης συντελεστών αναθεώρησης από δισκέτα, κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο και η δυνατότητα τροποποίησης συντελεστών προηγούμενων περιόδων για προσωρινή αναθεώρηση. Αυτόματη ενημέρωση των έργων με τους απαιτούμενους συντελεστές αναθεώρησης.

- Αυτόματη αναλυτική ενημέρωση λογαριασμών της Αναθεώρησης των Εργασιών και Υλικών.

Γ' Εκτυπώσεις

Απλούστατες αυτόματες και πανέμορφες εκτυπώσεις σε οποιονδήποτε εκτυπωτή.
 σε LASER και ink-jt (HP 600-695,1110,1120)   landscape).

α) Στοιχείων προϋπολογισμού: -Προϋπολογισμού.  -Κωδικών αναθεώρησης ανά άρθρο (και λίστα μη επίσημων κωδικών).  -Απαιτούμενων κωδικών αναθεώρησης.  -Χρονοδιαγραμμάτων.  -Προϋπολογισμού προφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου με πίνακα ομαλότητας.  -Προϋπολογισμού προσφοράς με επιμέρους ποσοστά. 
β) Λογαριασμού: -Συνοπτικού πίνακα εργασιών και υλικών (προηγούμενου και παρόντα λογαριασμού).  -Εντολής Πληρωμής με 16 έτοιμες μορφές και 2 κατά παραγγελία του πελάτη.  -Πιστοποίησης λογαριασμού εργασιών και υλικών.  -Πίνακα πιστοποιούμενων ποσοστών ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 

  γ) Συγκριτικού πίνακα και ειδικού εξώφυλλου με τα τελικά ποσά και τις σχετικές μεταβολές. 
 δ) Αναθεωρήσεων: -Συνοπτικού πίνακα συντελεστών περιόδου. -Πίνακα υπολογισμού συντελεστών ανά άρθρο.  -Υπολογισμού Αναθεώρησης περιόδου -Συγκεντρωτικού πίνακα δαπάνης αναθεώρησης εργασιών και υλικών -Ανακεφαλαιωτικού πίνακα διαχωρισμού εργασιών και πίνακα παρακολούθησης υλικών. 
 ε) Επιμετρήσεων-Πρωτοκόλλων: -Αναλυτικών- Μικρών Αναλυτικών.  -Συνοπτικών.  -ΠΠΑΕ με αναγραφή ολογράφως μονάδων και ποσοτήτων (οριζοντίως ή και σε στήλες).  -Συνοπτικών επιμετρήσεων λογαριασμών-Σ. πινάκων με αναλυτική αναγραφή των ποσοτήτων που επιμετρούνται και των ποσοτήτων που πιστοποιούνται (σε στήλες ή οριζοντίως).  -Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.  - Ολες οι εκτυπώσεις γίνονται σε αρχεία εκτυπώσεων με δυνατότητα επεξεργασίας με τον ενσωματωμένο ειδικό επεξεργαστή κειμένου που μπορεί να επεξεργαστεί πολύ μεγάλα αρχεία (65500 γραμμές και μέχρι 1000 στήλες). 
 - Η εκτυπώσεις των αρχείων πραγματοποιούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχιση των εργασιών (ταυτόχρονη στο περιθώριο-Background).


  Δ' Βοηθητικά 

  - Super calculator με όλες τις συναρτήσεις (SIN, ATAN, SQRT, LN, LOG, κ.λ.π.) με 260 μεταβλητές και 6 γραμμές των 50 χαρακτήρων με τύπους του χρήστη, ταυτόχρονα, που αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο αρχείο.  - Ημερολόγιο με όλες τις Ελληνικές αργίες (Πάσχα κ.λ.π), με διαχείριση ραντεβού και ημερομηνιών των έργων.  - Τυποποίηση μονάδων εργασιών (Συντομογραφία, πλήρης περιγραφή και γένος).  - Ενσωματωμένος επεξεργαστής κειμένου, με δυνατότητα χειρισμού πολύ μεγάλων αρχείων (μέχρι και 65.000 γραμμές !!!).  - Καθορισμός παραμέτρων εκτυπωτών.  - BackUp αρχείου έργου.  - Εργασίες DOS (αντιγραφή, διαγραφή, μετονομασία αρχείων κ.λ.π). 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για να είναι δυνατή η καλή λειτουργία του προγράμματος απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός.
1. Υπολογιστής : 286/12 Μhz IBM PC/XT/ATή COMPATIBLE (ή νεώτερος)
2. Oθόνη : Οποιαδήποτε Οθόνη(Συνιστάται έγχρωμη)
3. Κάρτα Οθόνης : Οποιαδήποτε κάρτα.
4. Κεντρική Μνήμη : 640 Κbytes ελάχιστη μνήμη RAM.
5. Περιφ.Μνήμη-Hard Disk : Σκληρός Δίσκος με 20ΜΒ ελεύθερα.
6. Εκτυπωτής : Οποιοσδήποτε εκτυπωτής ακίδων ή Laser ή ψεκασμού (συνιστάται Laser ή HP 670,690,695 1120 ή φαρδύς 136 στηλών για εκτύπωση Αναθεωρήσεων - Συγκρ. Πινάκων)
7. Λειτουργικό σύστημα : MS-DOS 3.3 ή νεώτερο, WINDOWS 3.1 ή και WINDOWS 95 και σε οποιοδήποτε δίκτυο.