Ατταλείας 9  Ν. Σμύρνη 17123
τηλ : 2109370032, 2109347234 - 697.2014286 
 email: nkyra@tee.gr     nkyra@ergotech.gr
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOFTWARE) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
(ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΠ 2022
)

Πληροφορίες για το ERGOWIN
Πληροφορίες για ErgoLandΠληροφορίες για ErgoCad-IΠληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για ErgoLand
Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

 Πληροφορίες για το ErgoNorm

Εφαρμογές DOS

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές
Κατεβάστε demos & help files

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ WINDOWS (32 bit Delphi) 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΚΝΤΜ
ErgoWin-32
Πανίσχυρο (αλλά και ευκολόχρηστο) πρόγραμμα για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης  και τευχών δημοπράτησης, σύνταξης Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ. Πάντα ενημέρωμένο με τα νέα τιμολόγια & τιμαριθμικές
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoLand To πανίσχυρο πρόγραμμα για τα Δημόσια Εργα
Ανακεφαλαιωτικοί - Συγκριτικοί. Πίνακες, Συμπληρ. συμβάσεις Λογαριασμοί, αναθεωρήσεις, Εργασίες κατ’ αποκοπή,  Υλικά επί τόπου (Πλήρης διαχείριση απορρόφησης) , προκαταβολές.  ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
(και με δυνατότητα επεξεργασίας Χρονοδιαγράμματος GΑΝTΤ & PΕRΤ & Παρακολούθηση προόδου)
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ErgoGraph32 2005-2014
Μοναδικό πρόγραμμα (σε windows 32bit) για επεξεργασία επιμετρητικών πινάκων σιδηρού οπλισμού. σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
Εκτύπωση-σχεδίαση σχημάτων με τα επιμέρους μήκη, απλούστατη προσθήκη νέων σχημάτων, πλήρης διαχείριση αρχείων σχημάτων και αρχείων πινάκων.

 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)
ErgoMetr
Νέο  σύγχρονο  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΕΥΕΛΙΚΤΟ-ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ πρόγραμμα γενικών επιμετρήσεων σε έργα από το ErgoLandErgoWin ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (και χωρίς αυτά)
ErgoCAD1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ergo-Finances 32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ
Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης έργων. Kινήσεις έργων, κέντρα κόστους, Προμηθευτές Υπεργολάβοι Πελάτες, Αξιόγραφα, πολλαπλές εταιρείες, συνέταιροι. Παραμετρικός ορισμός κινήσεων, αυτόματη ενημέρωση υποσυστημάτων. Σε φιλικό περιβάλλον πολλών χρηστών (multi user) WINDOWS 3.11 , 95, 98, (NT), Me,2000,XP,  Vista, 7 ,8,10,11 κλπ


Αναλυτική Οικονομική Διαχείριση έργων

Εταιρίες, Έργα, Κέντρα κόστους, Συνεταίροι, Ταμείο, Επιταγές, Τράπεζες, ΕΚΚΟ,
Υλικά, Τιμές υλικών,
 Αναλυτικό ημερολόγιο εργατικών, Μισθοδοσία, ΙΚΑ ΑΠΔ κλπ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΕΡΓΟΥ
ErgoNorm
Πρόγραμμα παρακολούθησης και εφαρμογής διαδικασίας κατάθεσης προσφορών και έλεγχο ομαλότητας προϋπολογισμού προσφοράς και προσδιορισμό της οικονομικότερης (Ομαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (EuroCalculator) (Νέα έκδοση) 
κατεβάστε (και αποσυμπιέστε) δωρεάν ένα χρήσιμο μετατροπέα Ευρώ<> Δραχμές)  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ SUPERCALCULATOR)